Abstracts

Οδηγίες Υποβολής, Κρίσης και Βράβευσης Εργασιών HAOMS 2022

Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν θα συνοδεύονται από τίτλο, ονόματα συγγραφέων και περίληψη υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα. Η προφορική ανακοίνωση, οι διαφάνειες και τα posters μπορούν να γίνονται στην Ελληνική. Η υποχρέωση της Αγγλικής γλώσσας των περιλήψεων τέθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή διότι οι υποβληθείσες περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν δεκτές για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση θα δημοσιευθούν στα «Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», το επίσημο τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με Εθνική Αναγνώριση από το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 2412/Β/4-12-2009). Κάθε περίληψη θα λάβει τόμο, αριθμό τεύχους, σελίδα και μοναδικό αριθμό ψηφιακής καταλογοποίησης (Digital Object Identifier) δια μέσου της υπηρεσίας CrossRef. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο διηνεκές ενώ θα αποτελεί και υλικό που μπορεί να λάβει αναφορές (citable item) στο μέλλον. Αυτή η δυνατότητα προσφέρεται για πρώτη φορά σε συνέδριο της ΕΕΣΓΠΧ και απαλλάσσει ουσιαστικά τους συγγραφείς από το φόρτο διατήρησης των τόμων πρακτικών του συνεδρίου, καθώς το έργο τους θα είναι πάντοτε διαθέσιμο, ιχνηλάσιμο και διαθέσιμο για αναφορά στις διεθνείς μηχανές αναζήτησης ιατρικής βιβλιογραφίας.

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 14 Απριλίου 2022

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://haoms2022.org/abstracts ή με email: abstracts@haoms2022.org μέχρι τις 14 Απριλίου 2022.

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών

Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών:

 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία στην Αγγλική και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός.
 • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων στην Αγγλική, να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Παρακαλείστε να αναφέρετε πρώτα το όνομα ολογράφως, και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Antonios Papadopoulos & όχι Α. Papadopoulos).
 • Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει.
 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός, ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης, καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα.
 • Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα στην Αγγλική.
 • Το κείμενο της περίληψης στην Αγγλική δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και σε γραμματοσειρά Arial 11.
 • Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
 • Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους, καθώς και το σώμα της περίληψης θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο WORD, στα Αγγλικά. Μεγαλύτερες, καθώς και γενικόλογες περιλήψεις θα απορρίπτονται.

Οι εργασίες θα πρέπει να αναφέρουν τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε αριθμούς και με την εξής δομή:

Α. Για τις πρωτότυπες εργασίες

 • Εισαγωγή
 • Σκοπός και Μέθοδος
 • Υλικό και Μέθοδος
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα

Β. Για τα case reports

 • Εισαγωγή
 • Παρουσίαση περιστατικού
 • Συμπεράσματα

Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης.

Εάν δεν λάβετε επιστολή περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι τις 14 Απριλίου 2022, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι:

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ είναι το κινητό τηλέφωνο, το e-mail και το όνομα του επιστημονικού υπεύθυνου.
 • Εργασία που δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
 • Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail: abstracts@haoms2022.org
 • Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την λεπτομερή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί αποδοχής και τρόπου ανακοίνωσης της εργασίας.
 • Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στην φόρμα υποβολής η εργασία δεν θα μπορέσει να σταλεί στην γραμματεία του Συνεδρίου.

Κριτική Επιτροπή

 • Αθανάσιος Κυργίδης
 • Λάμπρος Γκουτζάνης
 • Βασίλειος Πετσίνης
 • Ιωάννης Παπαδιόχος
 • Ηλίας Χρονάς

H Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει μία πολιτισμικά επικυρωμένη στην Ελληνική γλώσσα διαδικασία αξιολόγησης των προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων του συνεδρίου, μέσω κριτηρίων βασισμένων στη διεθνή βιβλιογραφία όπως αυτά παρατίθενται στους πίνακες παρακάτω (Κυργίδης και συν. Ανάλυση και αξιολόγηση των επιστημονικών ανακοινώσεων του 14ου  συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ – Χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου. Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου, 2008, Τεύχος 31, σελ. 6-12.).

Εργασίες προς βράβευση

Η καλύτερη εργασία, που θα υποβληθεί για παρουσίαση στο Συνέδριο, θα βραβευθεί με απόφαση των παρόντων μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.

Η παρουσίαση των προς βράβευση εργασιών θα γίνει υποχρεωτικά προφορικά.

Η απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του Επισήμου Δείπνου του Συνεδρίου την Παρασκευή 3/6, 21.30.

Τα βραβεία, που θα απονεμηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή, για τους συγγραφείς της καλύτερης εργασίας είναι:

 • 1 βραβείο: «Πιστοποιητικό Καλύτερης Εργασίας» και 500€
 • 2 βραβείο: «Πιστοποιητικό 2ης Καλύτερης Εργασίας» και 300€
 • 3 βραβείο: «Πιστοποιητικό 3ης Καλύτερης Εργασίας» και 200€

Οι βραβευμένες εργασίες θα δημοσιευθούν στα «Αρχεία» ως πλήρη άρθρα.

‘Ολα τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα υποβληθούν προς βράβευση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής θα είναι τουλάχιστον τρείς ή περισσότερες.

Η υποβολή θα γίνεται στο email abstracts@haoms2022.org με την ένδειξη στο θέμα «Προς Βράβευση». Σε περίπτωση μη επιλογής προς βράβευση, θα παρουσιάζονται ως προφορικές ελεύθερες ανακοινώσεις, με δημοσίευση της περίληψης.

Προθεσμία υποβολής εργασίας προς βράβευση 14 Απριλίου 2022.

Όροι και προϋποθέσεις

 1. Οι προς βράβευση εργασίες υποβάλλονται με ειδική δήλωση του υπεύθυνου επικοινωνίας της εργασίας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
 2. Η υποβολή πλήρους κειμένου της εργασίας στην Αγγλική είναι υποχρεωτική.
 3. Το θέμα της εργασίας είναι της απολύτου επιλογής των συγγραφέων και μπορεί να αφορά ανασκόπηση, πρωτότυπη μελέτη, αναφορά περιστατικού ή χειρουργική τεχνική.
 4. Για τη μορφή της εργασίας ισχύουν οι οδηγίες προς τους συγγραφείς, που υπάρχουν ήδη δημοσιευμένες στα «Αρχεία».
 5. Η εργασία να είναι δομημένη ως εξής:
  1. Περίληψη στα Ελληνικά και τα Αγγλικά
  2. Εισαγωγή στα Αγγλικά
  3. Υλικό και Μέθοδος στα Αγγλικά
  4. Αποτελέσματα στα Αγγλικά
  5. Συζήτηση στα Αγγλικά
  6. Συμπέρασμα στα Αγγλικά
  7. Βιβλιογραφία στα Αγγλικά
 6. Οι συγγραφείς της εργασίας δεν πρέπει να είναι περισσότεροι των έξι.
 7. Θα κριθούν το επιστημονικό περιεχόμενο και η πρωτοτυπία της εργασίας, η δομή και η εμφάνιση του κειμένου, το ύφος της συγγραφής και ο τρόπος της παρουσίασης.
 8. Μετά την υποβολή της εργασίας δεν επιτρέπονται αλλαγές του υποβληθέντος κειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείται ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εργασίας να απευθύνεται στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μέσω της ιστοσελίδας.

Organization

330 Mesogeion Avenue
Athens, Greece, 15342
(030) 210 2222637
info@omnipress.gr