Πολιτική ακύρωσης/επιστροφών – Όροι και προϋποθέσεις

Το δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας και να ζητήσετε να σας επιστραφεί όλο το ποσό που καταβάλατε στέλνοντας email στη διεύθυνση info@haoms2022.org μέχρι την Παρασκευή 20/05/2022. Δεν μπορεί να γίνει ακύρωση μετά από αυτή την ημερομηνία.

Επεξεργασία του αιτήματος

Όταν στείλετε αίτημα ακύρωσης η εγγραφή θα ανασταλεί και δε θα έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Εντός 30 ημερών θα ζητήσουμε επιστροφή του ποσού που καταβάλατε χρησιμοποιώντας τον τρόπο που έγινε η πληρωμή (πχ επιστροφή στην πιστωτική κάρτα). Σημειώστε ότι η τράπεζα μπορεί να χρειαστεί λίγες μέρες για να επεξεργαστεί το αίτημα επιστροφής.

Πολιτική Απορρήτου

 1. Γενικά

1.1

Ο ιστότοπος haoms2022.org δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του international online conference HAOMS 2022 το οποίο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

1.2

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

1.3

Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον για να αποτραπεί η πρόσβαση από τρίτους χωρίς εξουσιοδότηση.

 1. Ορισμοί

2.1

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2.2

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2.3

Ψευδωνυμοποίηση: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

2.4

Σύστημα αρχειοθέτησης: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.

2.5

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

2.6

Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

2.7

Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

2.8

Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

2.9

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

3.Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

3.1

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον ιστότοπο  μας συλλέγουμε τα εξής δεδομένα:

 • Την ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης
 • Τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκεφθήκατε
 • Τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που σας παρέπεμψε (referrer)
 • Την έκδοση του φυλλομετρητή σας (webbrowser) και την προτίμησης γλώσσας
 • Το λειτουργικό σύστημα της συσκευή σας
 • Πληροφορίες περιήγησης (cookies) όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται με τρόπο που δεν ταυτοποιούν άμεσα το χρήστη (“ψευδονυμοποίηση”) και χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της κίνησης του ιστοτόπου, τη βελτίωση της λειτουργίας του και την παροχή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας στους διοργανωτές του συνεδρίου.

3.2

Κατά την εγγραφή σας στο συνέδριο μέσω της αντίστοιχης φόρμας συλλέγουμε τα εξής δεδομένα:

 • Την ημερομηνία και ώρα υποβολής της φόρμας εγγραφής
 • Τα στοιχεία που εισάγετε στη φόρμα εγγραφής (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email)
 • Η μέθοδος πληρωμής και οι πληροφορίες της συναλλαγής όπως μας παρέχονται από το τραπεζικό σύστημα

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη, τον έλεγχο της δυνατότητας παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος, την έκδοση φορολογικών στοιχείων και πιστοποιητικών παρακολούθησης.

3.3

Κατά τη συμμετοχή σας στις ζωντανές ομιλίες του επιστημονικού προγράμματος του συνεδρίου συλλέγουμε τα εξής δεδομένα:

 • Οι ζωντανές ομιλίες καταγράφονται σε μορφή βίντεο (εικόνα/ήχος) προκειμένου να είναι διαθέσιμες στους συμμετέχοντες μετά το πέρας του συνεδρίου για διάρκεια 7 ημερών.
 • Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται με το ονοματεπώνυμό τους στον κατάλογο συμμετεχόντων και η παρουσία τους καταγράφεται προκειμένου πιστοποιηθεί η παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων σε μορφή κειμένου μεταφέρονται στους ομιλητές και προβάλλονται στους υπόλοιπους χρήστες μαζί με το ονοματεπώνυμο του υποβάλλοντος.
 • Κατά την επίσκεψή σας στον εικονικό συνεδριακό χώρο των ζωντανών ομιλιών συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο σας και το email σας.

3.4

Κατά την επίσκεψή σας στον εκθεσιακό χώρο στα εικονικά περίπτερα συλλέγουμε τα εξής δεδομένα μόνο κατά την αλληλεπίδρασή σας με τα εικονικά widgets:

 • συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο σας και το email σας.

3.5

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε κάθε περίπτωση που απαιτείται σε σχέση με την εγγραφή σας και τη συμμετοχή σας στο συνέδριο.

3.6

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου προκειμένου να σας στείλουμε το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Θα σας δοθεί επίσης η δυνατότητα να εγγραφείτε στο newsletter μας, προκειμένου να ενημερώνεστε για μελλοντικές επιστημονικές εκδηλώσεις της OMNIPRESS.

4.Νομιμότητα της επεξεργασίας

4.1

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τη συναίνεσή σας, την οποία μας παρέχετε ρητά κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

4.2

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναγκαία προκειμένου να σας παρέχουμε της υπηρεσίες μας στα πλαίσια του συνεδρίου.

5.Επεξεργασία των δεδομένων από τρίτους

5.1

Η υλοποίηση του συνεδρίου γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία New OMNIPRESS ΙΚΕ, η οποία διαχειρίζεται τους διακομιστές που φιλοξενούν τον ιστότοπο του συνεδρίου.

5.2

Οι ζωντανές ομιλίες πραγματοποιούνται μέσω πλατφόρμας Zoom, της εταιρείας Zoom Video Communications, Inc. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί συλλογή και επεξεργασία προσωπικά δεδομένων από την εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της (https://zoom.us/privacy).

5.3

Τα αρχεία εικόνας & ήχου που εμφανίζονται στις σελίδες των χορηγών φιλοξενούνται σε διακομιστές τρίτων (YouTube, Vimeo, κλπ). Παρακαλούμε επισκεφτείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες για να ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζουν.

5.4

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω:

 1. Κάρτας – μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος πληρωμών της Eurobank – στην αντίστοιχη ιστοσελίδα υπάρχει αναφορά στην Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζουν.

 

6.Χρήση cookies

6.1

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο στο φυλλομετρητή της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψή σας. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση σε άλλα δεδομένα της συσκευής σας.

6.2

Χρησιμοποιούμε cookies που:

 • Διαγράφονται κάθε φορά που κλείνετε το φυλλομετρητή σας (session cookies)
 • Παραμένουν αποθηκευμένα ακόμα και όταν κλείνετε το φυλλομετρητή σας (permanent cookies)
 • Προέρχονται από εμάς ή από τρίτους

6.3

Χρησιμοποιούμε cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου, όπως στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη για την πρόσβαση στο επιστημονικό πρόγραμμα. Η χρήση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του συνεδρίου.

6.4

Χρησιμοποιούμε cookies που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου αλλά χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς (tracking & analytics). Για τη χρήση αυτή απαιτείται επιπλέον συναίνεση μέσω του Cookie Banner.

6.5

Μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε το περιεχόμενο των cookies μέσω των αντίστοιχων λειτουργιών ελέγχου του φυλλομετρητή σας. Στην περίπτωση διαγραφής θα σας ζητηθεί εκ νέου να συναινέσετε στη χρήση τους στην επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο του συνεδρίου.

7.Google Analytics

7.1

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας. Ο πάροχος της υπηρεσίας είναι η εταιρεία Google Inc, η οποία έχει έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα δεδομένα που συλλέγονται δύνανται να αποθηκευτούν και να υποστούν επεξεργασία σε διακομιστές της εταιρείας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.2

Σε κάθε επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας συλλέγονται από την υπηρεσία Google Analytics δεδομένα που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύνδεσής σας (όπως αυτά που περιγράφονται στην ενότητα 3.1), τα οποία δεν ταυτοποιούν άμεσα το χρήστη και ψευδονυμοποιούνται πριν την επεξεργασία τους.

7.3

Για τη λειτουργία της υπηρεσίας Google Analytics χρησιμοποιούνται cookies, τα οποία μόνα ή σε συνδυασμό με δεδομένα άλλων ιστοτόπων μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη. Για την χρήση αυτών των cookies απαιτείται η συναίνεσή σας μέσω του Cookie Banner.

7.4

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου της υπηρεσίας στην ιστοσελίδα https://policies.google.com/privacy.

7.5

Δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται από την υπηρεσία Google Analytics, παρά μόνο στις στατιστικές αναφορές που προκύπτουν από την επεξεργασία τους.

8.Διάρκεια αποθήκευσης

8.1

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο haoms2022.org αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τις ανάγκες του συνεδρίου και στη συνέχεια διαγράφονται. Τυπικά αυτό συμβαίνει το αργότερο 6 μήνες μετά τη λήξη του συνεδρίου.

8.2

Τα δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή σας στο συνέδριο δύνανται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη βάση δεδομένων μας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση της συμμετοχής σας στο συνέδριο αργότερα, όταν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

9.Τα δικαιώματα σας σχετικά με το προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουμε

9.1

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας.

9.2

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν την εγγραφή σας στο συνέδριο θα πρέπει να ζητηθεί πριν προβείτε σε πληρωμή της συμμετοχής σας. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγραφή των δεδομένων δεν είναι δυνατή γιατί εκδίδονται φορολογικά στοιχεία και απαιτείται η τήρηση αρχείου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

9.3

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας ή να αρνηθείτε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την εγγραφή σας και τη συμμετοχή σας στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας.

9.4

Έχετε το δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεση που προηγουμένως δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που αφορούν μη απαραίτητες λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

9.5

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (https://www.dpa.gr) ή στην αντίστοιχη Αρχή της χώρας στην οποία κατοικείτε.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

New OMNIPRESS IKE

Μεσογείων 330

Αγία Παρασκευή, Αθήνα, 15342

τηλέφωνο: 210 2222637

email: info@omnipress.gr

Organization

330 Mesogeion Avenue
Athens, Greece, 15342
(030) 210 2222637
info@omnipress.gr